Musikforumtidningen

Nr 6/79

Nr 6/79 av Musikforumtidningen innehöll en kallelse till stormötet den 10 oktober, kongressextra om Kontaktnätets kongress som skulle hållas i Eskilstuna den 26-28 oktober, ett kulturpolitiskt program, artiklar om yippies och Rock Against Racism, en analys av vad en bra text är, en John Revolta-artikel om disco mm...

Höst-Ledare

Vilket otroligt år det har varit för Musikforum, egentligen. Tänk efter. Trots allt strul och allt hårt arbete. Vi har fått en egen lokal. vi har ökat arrangemangen både kvalitativt och kvantitativt. Vi har tredubblat medlemsantalet. Och vi har fått en egen medlemstidning.
   När väl tidningen hade tagit sina första staplande steg i våras, så tände några av oss till ordentligt: "Tusan, det här kan vi ju verkligen göra något av". Och det gjorde vi.
   allt vad vi fått höra har varit en stor kick som gett oss ökad inspiration. Många har sagt "Hur har vi klarat oss utan egen tidning förut?" "Jag tycker det är jätteroligt när den kommer och läser den från pärm till pärm på direkten".
   Tidningen visar väl främst att man verkligen kan åstadkomma något om man bara gett sig tusan på det.
   Efter den första överraskningen kanske man dock nu börjar ställa krav på oss. Och ni ska veta att tryckning, ihopfästning och distribution är krävande arbete, som hittills utförts i stor tidsnöd. Sedan har vi ett par veckor på oss att åstadkomma något intressan till nästa nummer...
   Så vi behöver hjälp! Vi hoppas att alla ni medlemmar ska bidra med material. Artiklar, debattinslag, teckningar, recensioner eller varför inte en dikt av något slag. Utan er kan aldrig tidningen bli intressant!
   Nu har vi dessutom "förlorat" Ove (nu pluggande i Borås), som gjorde massvis med både synligt och osynligt arbete.
   Nu behöver vi, ja rent ut sagt måste vi bli flera. Så om just du vill göra något verkligt inspirerande, om än stundtals jobbigt, hör av dej! Gärna då något "nytt" ansikte som kan komma med nya fräscha idéer. Var inte blygsam, utan hör av dej. Speciellt ni tjejer...
   Vi har satt upp vår målsättning att "bli en lokal kulturtidning med Musikforums verksamhet som grund". Därtill hoppas vi att tidningen ska kunna spridas till betydligt fler.
   Vi har långt kvar...
   Men vi är en bra bit på väg.
   - Redaktionen

Kongress-extra

Den 26-28 oktober hålls Kontaktnätets 5 kongress här i Eskilstuna. Kontaktnätet är musikforumställensa nationella organisation för icke kommersiell kultur. Jag ska här försöka ge styrelsens syn på de motioner (5 st) som ställts. Den första motionen kommer från Uppsala MF och föreslår en ändring av medlemsavgiften till KN. Nu betalar man 2 kr per medlem och år. Förslaget går ut på att sänka avgiften när man uppnått ett visst antal medlemmar, man tycker nämligen att man får lägga ut en alltför stor summa på avgifter. Vi kan inte stödja den här motionen av den enkla anledningen att alla föreningar har fått in sina 2 kr per medlem i den interna medlemsavgiften. Om man sen har en dålig planering och kanske står utan pengar (vilket var fallet med Sprängkullen) när det är dags att betala avgiften måste ansvaret läggas på den egna föreningen inte på andra. Vi tycker också att de stora föreningarna ska betala lika mycket i solidaritetens namn. Man kanske kan tänka sig en sänkning till 1 kr då avgiften inte har nån betydelse för KN:s ekonomi. KN har idag ett statsbidrag på 155.000 kr, medlemsavgiften är 10.228 kr och årets överskott 39.998 kr. Man undersöker nu också hur mycket varje medlem skulle få betala om man försökte stå på egna ben och inte lita till staten.
   Den andra motionen är vår egen. Vi har motionerat om att ändra en stagdelydelse "motverka drogmissbruk" till "motverka drogbruk". Som det är idag finns det alltför många flummiga föreningar anslutna. En del accepterar helt öppet bruk av t ex hasch. Vi menar att med en skarpare skrivelse kan man ställa högre krav vid anslutning av ny medlem och även sätta press på gamla föreningar.
   Den tredje motionen handlar om att KN:s olika kommittéer och arbetsgrupper skall läggas ut på regionerna. Ett bra förslag som kan stärka regionsarbetet.
   Motion fyra kommer från Internationella Kommittéens sammankallande (K.I.K). Där föreslås att KN:s styrelse ska samarbeta med både SAM-ligan och Nacksving i organisering av nationella turnéer och försöka hitta vägar så att den utåtriktade verksamheten kan hjälpa upp basverksamheten. Ett förslag som vi kan ställa upp på.
   Den femte motionen förespråkar ändring av regionsgränserna.
   - Kenneth
Vid ett stormöte i våras fick styrelsen i uppdrag att skriva ihop ett kulturpolitiskt program för musikforum. Här är nu resultatet av vår tankemöda. Vi tyckte man först borde formulera vad kultur innebär. Resultatet kan diskuteras och ska diskuteras på stormötet. Tycker du att du kan ställa upp på vad vi skriver, eller vill du föreslå att man skriver på annat sätt? Tänk igenom ett nytt förslag till stormötet i så fall. Detsamma gäller den andra delen, om vad vi i föreningen ska göra. Är du beredd att godkänna allt eller vill du stryka något? Eller lägga till? Som medlem väntas du ju ställa upp på det stormötet beslutar, om du inte protesterat. Här är nu i alla fall ett förslag till:

Kulturpolitiskt program

I. VAD ÄR KULTUR?

Kultur är ett helt folks historiska ursprung och bakgrund, deras värderingar och levnadsmönster. Kulturen kan så att säga yttra sig genom konst, musik, litteratur, teater och andra konstarter men också på många andra sätt. Man kan säga att kulturella yttringar tillfredsställer andra intressen, färdigheter och behov.
   Alla människor har vad man kan kalla kulturella behov eller levnadsbehov: Behov av kärlek, gemenskap, hemkänsla, regelbundet återkommande verksamhet, vanligen i form av arbete, uppmuntran, aktning, självhävdelse, ansvar för sig själv, sina närmaste och för sina handlingar. Kulturella behov är också behov av gudar, auktoriteter, förebilder, frihet, trygghet, vanemässighet men också omväxling, skönhet, vila, avkoppling, kroppsrörelse, livskunskap och överblick. Vi har också behov av att minnas, drömma, fantisera, grubbla, se oss omkring och berätta för andra vad vi har sett, utveckla oss själva till själ och kropp genom skapande och andra aktiviteter. Vi har behov av mänskliga mått där vi bor och arbetar, vi har - kort sagt - behov att känna att vi lever. Blir inte det behovet uppfyllt har vi också behov av tröst och flykt.
   Kulturyttringar kan tillfredställa behoven på ett bra eller dåligt sätt, man kan tala om odling eller skövling. Skövling kan man kalla att tillfredställa kulturella behov med bankrån, narkomani, våldsporr, enarmade banditer eller genom att konkurrera ut andra för egen vinning.
   Bakgrund, yrke och utbildning klassindelar människor också kulturellt. Mångar har ständigt viktiga kulturbehov otillfredställda, andra blir kulturellt tillfredställda varje dag.
   Med den här synen kan kulturyttringar vara att skriva insändare, bygga fritidshus, snickra, laga nya maträtter, spela gitarr, virka plastmattor, lyssna på kortvågsradio, resa, skriva brev, läsa en roman av August Strindberg eller en westernpocket.
   Människors kulturella liv består alltså inte bara av "finkultur" eller "skräpkultur".
   Om man vill jämföra kulturvanor måste man ta hänsyn till de bakomliggande behoven. Det är alltså inte alltid rätt att jämföra "skräp"-litteraturläsning med läsning av "god" litteratur. Det kan vara viktigare att jämföra "skräp"-läsning med slötittande på TV, småätande eller småprat med kamrater osv, alltså sånt som tillfredställer behov av tröst och ren förströelse.
   På senare tid har ju Litteraturfrämjandet börjat ge ut femkronorsböcker av erkända författare, men kanske är det inte så enkelt som att sänka bokpriset för att ändra folks läsvanor.
   Vi i Musikforum kan inte välja vilka kulturyttringar som är bäst för enskilda människor, men vi vet vad vi själva vill ha och behöver. Musikforum ger oss en möjlighet att t ex engagera grupper som inte kommer till Eskilstuna på annat sätt, alltså genom de så kallade marknadskrafterna som satsar på säkra kort för att slippa förlust eller kanske hellre gå med vinst. Vi måste alltså kunna ta hit grupper även om de inte lockar mer än 50 besökare.
   En människas sociala situation i arbetet och på fritiden bestämmer i hög grad vilka kulturbehov hon upplever som viktigast och vilka kulturvanor hon använder till att stilla dem. Om man redan i jobbet får såna behov tillfredställda som anseende, samtalsgemenskap, meningsfull sysselsättning, en viss makt och vill självständighet är det troligt att man på fritiden då och då har ljust med bl a det som hittills ofta kallats just kultur, dvs teater, litteratur, konserter mm. En bullerskadad löntagare längtar sällan hetast efter elektronmusik på kvällen, en arbetare som knappt haft möjlighet att prata med jobbarkompisar under dan längtar sällan i första hand efter att gå bort och sitta som publik.

Det är alltså inte kulturbehoven som skiljer och klassindelar befolkningen. Alla vill leva ett människovärdigt liv. Det är de olika levnadsvillkor som bjuds som skiljer och klassindelar befolkningen och som ställer olika kulturformer mot varandra, olika levnadsvillkor i arbetslivet och därmed på fritiden.
II. VAD SKA DÅ MUSIKFORUM GÖRA?

Vår uppgift måste vara att sprida de här insikterna och samtidigt bekämpa kommersiella skamgrepp på mänskliga kulturbehov. Detta innebär att kultur och politik hör ihop. Vi kan ta upp till debatt och kritik allt som vi uppfattar som skövling av mänskliga behov. det kan vara t ex arbetslösthet, droger eller trafikökning i centrum. Vi ska också verka för sånt som i verklig mening är odlande kulturyttringar, t ex eget skapande, ett kollektivt skött, drogfritt musikcafé, ett brett musikutbud och annat som vi kan enas om på ett bra sätt tillfredsställer mänskliga kulturbehov.
   Under 79/80 kommer vi att satsa mer på egen skapande verksamhet. En teatergrupp är på gång, studiecirklar ska förhoppningsvis startas, en amatörmusikgrupp har startats där alla ska kunna medverka på sin egen nivå (här kan också grupper som vi engagerar utifrån fungera som inspiratörer och idésprutor), en nyårsrevy ska också planeras, repeteras och framföras av de medlemmar som är intresserade.
   Vi ska också satsa på arrangemang, minst två kvällar per vecka, huvudsakligen fre- och lördagar då behovet är störst. Svensktopps- och discomusik finns det mycket av i Eskilstuna. Vad som saknas är svensk och utländsk folkmusik, jazz, rock, blues, visor, country&western, progressiv musik (alltså textmässigt eller musikaliskt nyskapande och framåtsträvande, något som inspirerar och breddar lokala musiker och andra) med mera.
   Vår strävan är att ge ett brett musikaliskt utbud med variation och vi ska aktivt leta efter musik som den kommersiella musikindustrin och Sveriges Radio försummar att sprida. Vi ska också försöka blanda olika musiktyper för att ge nya impulser till caféets besökare.
   Vi har ingen anledning att försöka konkurrera med Parken Zoo när det gäller vanlig dansmusik, gammeldans eller disco. Den som vill dansa till just den musiken kan ju gå till de vanliga dansställena och sprida information om musikcaféet samtidigt. Det här betyder inte att svensktopp och disco är bannlysta från musikcaféet.
   Det ska givetvis gå att dansa i musikcaféet också och det finns olika sätt vi kan pröva:
   Vårens gammeldanskurser bör fortsätta, kanske med mer reklam, för att få fler att upptäcka möjligheten att lära sig de gamla danserna. Det här bör sen förstås följas upp med gammeldansarrangemang.
   Vi kan ordna liknande kurser i modern dans, för att sen engagera dansband vi är eniga om.
   Även utländska danser kan vi lära oss, kanske i form av samarrangemang med invandraroganisationer. De följs sen förstås av arr med invandrarorkestrar.
   Alla lokala musikgrupper som stöder vår målsättning kan vi engagera.
   Vi kan också spela dansmusik på grammofon. Någon föreningsmedlem har ansvar för sin kväll och spelar sin favoritmusik, där all musik förstås kan förekomma. Kvällens skivväljare kan också hoppa in i pauser och efter den levande musiken på cafékvällarna.
   Det går för övrigt att dansa till många av de grupper som vanligtvis spelar på caféet. Är det trögstartat kan de kvällsansvariga ta initiativet.
   Även om det är danskväll måste det finnas möjlighet att prata trots ljudvolymen, eftersom inte alla vill tillfredsställa sitt rörelsebehov just på fre- och lördagar.
   Förutom musik ska vi emellanåt engagera teatergrupper. Det finns många fria grupper med bra program. Vi bör gå med i Eskilstuna Teaterförening för att påverka kommunens teaterutbud också den vägen.
   Film kan vi också försöka visa. Musikfilmer t ex och filmer förmedlade av Filmcentrum. Då kan man också engagera den som gjort filmen för att höra om bakgrunden och tekniken. Kanske kan vi så småningom göra film själva.
   På väggarna i caféet finns plats för bilder och foton som medlemmar och andra producerat. En tidningshylla ger möjlighet att läsa olika tidningar och tidskrifter. På väggen kan också finnas collage med olika tema där vem som helst kan medverka med bild och text.
   Intresserade kan samlas i cirklar och studera exempelvis skivbolagens makt över vilka plattor som går, och vilka som inte går, att köpa i staden skivbutiker. Man kan också studera statens, landstingets och/eller kommunens kulturpolitik. Eller kulturimperialismen. Eller den nykomna fonogramutredningen som bl a föreslår statliga förlustbidrag till multinationella skivbolag och ett statligt skivdistributionsnät som konkurrerar med SAM-distribution och Plattlangarna. Det finns ett överflöd av ämnen att tränga in i.
   För att sprida kunskap om dagens samhälle fortsätter vi med temaarrangemang, gärna i samarbete med andra organisationer. Vi bör pröva olika former för att nå utöver den trängre krets som redan antas vara någorlunda insatt.
   Vi bör fortsätta att sprida kännedom om föreningen på samma sätt som den s k projektgruppen gjorde vintern 78/79 på kommunens ungdomsgårdar. Kanske kunde man göra något liknande ute på skolorna så småningom.
   Medlemstidningen fortsätter att vara till för diskussioner och information samt dikter, recensioner, bilder och annat medlemmarna bidrar med.
   Vi driver Musikcaféet tillsammans med KFUM i enlighet med vårt handlingsprogram, våra stadgar och detta kulturpolitiska program.
   PS. Den som vill läsa mer om människors kulturella behov och hur de uppfylls kan läsa Göran Palms bok Kritik av kulturen utgiven av Författarförlaget. Den finns på biblioteket. Mycket av det som sägs i den allmänna delen ovan är hämtat från den boken, men inte allt. Han vill att kultur enbart ska betyda odling, och så snävt kan man inte använda ordet, tycker vi som totat ihop ovantående förslag, dvs musikforums styrelse. DS


(Tunasidan - http://www.tunasidan.se)